Expo Hotels & Resorts, de les primeres cadenes hoteleres amb un site responsive design

Expo Hotels & Resorts, de les primeres cadenes hoteleres amb un site responsive design

Vam assumir el repte de dissenyar el seu nou site amb l'objectiu de treballar orientats a la conversió en un entorn multidispositiu. Vam apostar per la convivència entre els hotels urbans i els resorts de la cadena en un únic site, conceptualitzant un nou procés de reserva més fàcil on el cross-selling i l'up-selling estiguessin integrats.

El punt de partida com a base per al creixement

Abans d'iniciar el redisseny del portal, vam realitzar una anàlisi heurística sobre el site que la cadena hotelera tenia en aquell moment per tal de detectar els principals punts crítics i definir, en conseqüència, on s'havien de concentrar les principals àrees de millora. En paral·lel, vam portar a terme també l'anàlisi de les mètriques, orientats principalment a conèixer el comportament dels seus usuaris i, sobretot, on es produïen les principals caigudes en el funnel del procés de reserva.

Analitzar el sector per conèixer el context immediat

Es va realitzar una anàlisi de bones pràctiques existents en el sector, amb l'objectiu de tenir una base sòlida que permetés avançar sobre les millores en el context del projecte. En aquest sentit es van tenir en compte tots aquells referents que van permetre exemplificar la simplicitat en els processos de recerca, la consulta d'ofertes i disponibilitat, així com la venda creuada durant el procés de reserva.

El procés de reserva com a clau

Es va treballar amb l'equip d'Expo Hotels & Resorts per definir els principals customer journeys, amb l'objectiu de conceptualitzar la millor solució a nivell de model de navegació i fluxos a seguir pels usuaris. En aquest context es va prestar especial atenció en el procés de reserva, que es va plantejar com un procés guiat àgil i senzill per a l'usuari, però que al seu torn integrava de forma natural tant elements de cross-selling com a elements d'up-selling. La preocupació pel detall i l'obsessió per mantenir l'usuari dins el funnel, van ser les claus del nou plantejament.

Una línia gràfica fresca, moderna i adaptada a multidispositiu

Es va treballar una nova línia gràfica per Expo Hotels & Resorts en la qual es va buscar l'equilibri i la sobrietat que imposava la imatge corporativa de la pròpia marca, però incorporant colors secundaris que ajudessin a diferenciar les tipologies d'hotels de la cadena. D'altra banda, el plantejament responsive design ens va portar a treballar partint dels diferents breackpoints definits, tenint en compte a més l'encaix amb els diferents idiomes en què havia d'estar el nou portal.